Wakacje od ZUS

Wakacje od ZUS

W środę, 12 czerwca br., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta wprowadza nową pomoc dla przedsiębiorców – wakacje od składek ZUS. Dzięki nowemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w jednym miesiącu w roku kalendarzowym z możliwości nieopłacania składek – w tym miesiącu składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa

Kto może skorzystać z wakacji od ZUS?

Płatnik składek (osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) będzie mógł być zwolniony z opłacenia należnych składek na jego własne obowiązkowe ubezpieczeniaemerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku jeden miesiąc kalendarzowy, jeżeli:

1)w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych (w tym przedsiębiorcę);

2)w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro; kwotę tę oblicza się wg kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku;

3)jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

4)w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa do FUS.

Jakie składki będą objęte wakacjami?

Zwolnienie będzie obejmowało składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie chorobowe (pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku i miesiącu go poprzedzającym), składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy.

Podstawa wymiaru składek w miesiącu zwolnienia

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek będzie stanowiła najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

Z wakacji składkowych nie będą mogły skorzystać:

–osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które korzystają z ulgi na start, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.p.p. Przedsiębiorca, który spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, w konsekwencji w tym okresie nie może skorzystać z wakacji składkowych; skorzystanie z ulgi na start jest zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy;

–osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne.

Konieczny wniosek

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br. Już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

Aby skorzystać z wakacji od składek ZUS płatnik składek musi złożyć wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego.

ZUS rozstrzygnie o zwolnieniu z opłacenia składek i poinformuje o tym płatnika składek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rozstrzygnięcie w całości uwzględniające wniosek nie będzie wymagało wydania decyzji.Serwis www używa plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close